Betalningsvillkor

Alla priser är angivna i svenska kronor exklusive moms.

Frakt på 69 kr tillkommer på alla beställningar.

Betalning

Betalning via faktura faktureras löpande med betalning 10 dagar netto. Vid försenad betalning debiteras en påminnelseavgift om f.n. 50 kr för varje krav samt debiteras dröjsmålsränta med 17 procent. Kostnader för ev. inkassoåtgärder debiteras enligt lag.

Äganderättsförbehåll

Äganderätten till sålda varor förbehålls Hallant, till dess varorna är till fullo betalda. Kunden äger således inte rätt att i sin tur överlåta eller sälja vidare köpta varor innan dessa är helt betalda.

Överlåtelse av fordran

Hallant förbehåller sig rätten att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal.

Leveransvillkor och leveranssätt

Pga av fraktutrymme och packningsförfarande kräver vissa produkter montering av dig. Hallant förbehåller dig rätten att delleverera om Hallant finner det lämpligt. Leveranserna gäller inom Sverige, dock inte öar utan broförbindelse och vissa orter.

Transportbolaget kontaktar dig när de kan leverera ditt gods, du ombesörjer lossning och ska därför finnas på plats vid transportbolagets ankomst. Större produkter som t ex traktorer måste lastas av mot en ramp eller motsvarande som kunden tillhandahåller. Lossning av gods från transportbilen eller kranbil ingår inte i leveransen utan ordnas och betalas av kunden.

Vid leveransförseningar informeras du om möjligt alltid om dessa. Orsaker till leveransförseningar är till exempel när en leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till Hallant.

Outlösta paket/försändelser

Vid outlösta paket/försändelser debiteras du frakt tur och retur samt eventuell planhyra på transportbolagets terminal. Kostnaden står i förhållande till försändelsens vikt och volym samt till den adress godset var adresserat.

Transportskadat gods

Transportskadat gods skall omgående (inom 5 dagar) och utan dröjsmål rapporteras till transportbolaget och till Hallant. Var därför noggrann och besiktiga försändelsen innan du kvitterar ut den. Titta så det är rätt antal kolli jämfört med fraktsedeln, och att allt gods är oskadat.

Garantier

Hallant lämnar ett års garanti på samtliga varor om inget annat avtalats. Spara alltid fakturan eller kvittot eftersom dessa alltid måste visas upp för att garantin ska gälla. Under garantitiden (som gäller från ursprungligt inköpsdatum) förbehåller Hallant sig rätten att reparera eller byta ut varan. Garantin omfattar fabrikations- och materialfel.

Garantin omfattar inte:

  • Rena slitagedelar och förbrukningsvaror som t ex knivar, remmar mm.
  • Ersättning för frakt- och arbetskostnader.

Ansvar för fel

Föreligger fel som Hallants ansvarar för, åtar sig Hallant att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation eller omleverans eller återbetala köpeskillingen. Hallant äger rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av denne anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande.

Hallants ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. Hallant bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex – men ej begränsat till – inkompatibilitet, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Reklamationsrätt

För att åberopa att varan är felaktig skall företagskund reklamera till Hallant omgående, dock senast 30 dagar från fakturadatum samt på visst sätt returnera varan.

Företagskund skall ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att vara är felfri. Inkommer reklamation efter 30 dagar förbehåller sig Hallant rätten att i förhållande till företagskund avgöra om felet skall avhjälpas.

Glöm inte att spara kvittot/fakturan. Kvittot/fakturan erfordras för reparation eller annan åtgärd.

Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering och liknade debiteras kund.

Hallant förbehåller sig rätt till produktkontroll av varan om varan ej skulle vara felaktig accepteras inte reklamationen.

Vid reklamation kontakta Hallant på service@hallant.se, beskriv felet, bifoga foto som underlag. Du ombesörjer lastning och ska därför finnas på plats vid transportbolagets ankomst.

Reservationer

Priser gäller enligt villkoren under rubriken Betalningsvillkor förutsatt att myndigheter inte påför Hallant andra avgifter eller att momsen ändras. Vid onormalt stora inköpsprishöjningar reserverar Hallant sig för ofrånkomliga prisjusteringar. Hallant förbehåller sig rätt till konstruktionsändringar och förbättringar. Hallant reserverar sig även för eventuella bild, pris och textfel samt produktförändringar under pågående år samt slutförsäljning.